موتور ژنراتور گازسوز MTU

mtu01
MTU-OnSite-Logo-p

موتور ژنراتور گازسوز از 776 تا 2535 کیلووات

با موتور گازسوز MTU آلمان
کوپله شده با ژنراتورهای استامفورد انگلستان
و مارلی ایتالیا به درخواست مشتری
به همراه CHP آب و بخارآب و کنترل پنل PLC
Genset Type Output
Electr.1 Therm.2 Exhaust3 Low Temp.
  kWe kWth kWth (°C) kWth (°C)
MTU 8V4000 GS 776 401 422 (120) 47 (40)
MTU 8V4000 GS 854 443 448 (120) 49 (40)
MTU 8V4000 GS 1,012 475 461 (120) 69 (43)
MTU 12V4000 GS 1,169 632 638 (120) 43 (53)
MTU 12V4000 GS 1,523 712 691 (120) 104 (43)
MTU 16V4000 GS 1,718 974 821 (120) 113 (40)
MTU 16V4000 GS 1,999 950 928 (120) 125 (43)
MTU 16V4000 GS 2,028 965 936 (120) 127 (43)
MTU 20V4000 GS 2,145 1,161 1,078 (120) 142 (40)
MTU 20V4000 GS 2,535 1,186 1,212 (120) 176 (43)