پروژه های دیزل ژنراتور

لیست تعدادی از دستگاهای نصب شده

نوع کوپله

KVAقدرت دستگاه

نوع موتور

نام خریدار

ردیف

ایران

110

پرکینز انگلستان

شرکت پخش مایع فر گازکاشان

1

ایران

200

پرکینز انگلستان 

شرکت پخش مایع فر گاز قم

2

ایران

110

پرکینز  انگلستان

شرکت پخش مایع فرگاز تاکستان

3

ایران

110

پرکینز انگلستان

شرکت پحش مایع فرگاز کرج

4

کامینز پاور

68

کامینز امریکا

درمانگاه تامین اجتماعی گلپایگان

5

کامینز پاور

68

کامینز امریکا

درمانگاه تامین اجتماعی شاهین شهر

6

امریکا

1100

کامینز امریکا

شرکت آریا لبن نقش جهان

7

ایتالیا

800

پرکینز  انگلستان

شرکت ژلاتین کپسول ایران

8

ایتالیا

803

پرکینز  انگلستان

شرکت رکیندژ

9

ایران

110

دوئیتس  آلمان

شرکت توزیع برق استان اصفهان

10

ایران

110

دوئیتس  آلمان

شرکت توزیع برق استان اصفهان

11

ایران

400

ولوو پنتا

شرکت طره سازه خرم

12

ملینیوم پاور چین

70

کامینز امریکا

شرکت سرکه سازی میر باقری قم

13

ایتالیا

110

ولوو پنتا

آقای اسحاقیان

14

ایران

250

ولوو پنتا

آقای شمشیری(مرغداری)

15

ایران

650

ولوو پنتا

شرکت اب منطقه ای قم (سد قم)

16

ایران

330

کامینز امریکا

شرکت شگفت ساز پایتخت

17

الکاز ایتالیا

1100

کامینز امریکا

شرکت کاوه فولاد آریا

18

کامینز پاور

550

کامینز امریکا

شرکت پایندان

19

ایتالیا

165

دوئتس آلمان

هتل الزهرا قم

20

ایتالیا

400

ولوو پنتا

شرکت اسکان سازه مشهد

21

ایران

330

کامینز امریکا

 مصطفی اعتباری

22

کامینز پاور

550

کامینز امریکا

شرکت پایندان

23

الکاز ایتالیا

150

کامینز امریکا

دانشگاه هنر  اصفهان

24